Giv en hånd med – bliv medlem af støtteforeningen!


Støtteforeningen vil være til stor gavn for både Velling Friskole og Naturhuset, og vi håber, at vi kan få opbakning til at genoplive støtteforeningen. Støtteforeningens bestyrelse behøver ikke kun at bestå af forældre, så hvis I kender en bedsteforælder eller en lokal ildsjæl, der vil give et nap med, må I meget gerne prikke til vedkommende.

Indkaldelse til generalforsamling for Velling Friskoles støtteforening

Afholdes på Velling Friskole, d. 3. november kl. 19.30

Formålet med Velling Friskoles Støtteforening er at støtte Velling Friskole og dennes aktiviteter. Støtteforeningen skal gennem sit virke at motivere en bevarelse af og påvirke en videreudvikling af Velling Friskole, herunder også Naturhuset. Foreningens aktiviteter skal inspirere, motivere og understøtte, at skolens elever tilbydes den bedst mulige skoleuddannelse. Ligeledes skal foreningen sikre, at Velling Friskole og Naturhuset bevares og fortsat udvikles. Foreningen skal medvirke til, at skolen fungerer som et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen på tværs af generationer.

Støtteforeningens midler kan bl.a. anvendes til nyanskaffelser eller til driftstilskud direkte til Friskolen.
På den kommende generalforsamling er der valg til bestyrelsen. Jf. §5 består bestyrelsen af 4 medlemmer valgt på generalforsamlingen, samt 1 repræsentant udpeget af Velling Friskoles bestyrelse, en rolle som Ole Green har ønsket at varetage.

Lærerne og ledelsen har sammen med Bestyrelsen for Velling Friskole ændret lidt i de opgaver der udføres af de forskellige klasseårgange hvert år. Det betyder bl.a. at 4. klasse hvert år skal bistå Støtteforeningen i at gennemføre et praktisk støttearrangement for skolen. Det kunne være et sponsorløb, et loppemarked eller noget tilsvarende – det er helt op til den respektive 4. klasses forældre og bestyrelsen i støtteforeningen.

Det skal bemærkes at stemmeret på generalforsamlingen er medlemmer af støtteforeningen. Og stemmeret forudsætter at der er betalt kontingent senest 8 dage forud for generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Det årlige kontingent er 75,- kr. Kontingent indbetalt efter d. 1. september 2022 gælder for både 2022 og 2023.

Alle kan blive medlem af støtteforeningen, forældre, bedsteforældre eller venner til skolen eller dens brugere.

Kunne du tænke dig at være medlem så kan du tegne medlemskab for 75,- kr ved indbetaling på MobilPay Box nr. 15359 – mærk ”støtteforening”